مشتریان پویش

در عصر حاضر مشتریان از اهمیت بالایی برخوردارند. با توجه به اینکه برای نیازهایشان حق انتخاب دارند پس بدنبال بهترین راه برای رفع آن می باشند. در این میان فروشنده ای برنده بازی است که با هوشیاری زمینه جذب و جلب نظر مشتری را فراهم آورد. حق را به مشتری بدهد و او را گرامی بدارد.

این شرکت سیاست کاری خود را منطبق با نیازهای مشتریان هماهنگ و با بکارگیری اصول پایه مشتری مداری ( احترام به مشتری، ظاهر آراسته، آگاهی کامل از نیاز مشتری، سرعت و دقت در ارائه پاسخ مناسب، اعتماد و صداقت متقابل) بدنبال  کسب سهم بیشتری از بازار  و درنهایت رضایتمندی مشتریان است.